Over ons

 

Sport Gifts Arnhem is een voetbal speciaalzaak.

Ons mooie pand en tevens service point, is gesitueerd in het hartje van Arnhem.

Onze openingstijden zijn:
Maandag - 13:00 - 17:30
Dinsdag - 10:00 - 17:30
Woensdag - 10:00 - 17:30
Donderdag - 10:00 - 21:00
Vrijdag - 10:00 - 17:30
Zaterdag - 10:00 - 17:00

 

 

iconFREE SHIPPING
ON ORDERS OVER €75

Indien u voor meer dan 75 euro aan artikelen via onze webshop besteld dan betaalt u geen bezorgkosten.

 

iconCALL SUPPORT

Sport Gifts Arnhem
Bovenbeekstraat 15
6811 CV Arnhem

Telefoon :026-3892248

 

 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 01 Algemeen
01.1. Onder de online shops van Sport Gifts valt partyshoparnhem.com en eventueel nog te ontwikkelen shops. Deze online shops zullen in dit document benoemd worden met de naam SG (Sport Gifts). Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SG zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09094136 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.Hierna genoemd BTW nummer behoord tot de Sport Gifts V.O.F NL805691054B01.
01.2. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van SG worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door SG ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
01.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met SG zijn overeengekomen.
01.4. SG heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de online shops te wijzigen.

Artikel 02 Aanbiedingen en overeenkomsten.
02.1. Alle aanbiedingen gedaan op de online shops van SG zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. SG behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. SG zal zich in geval van het niet meer beschikbaar hebben van een bepaalde aanbieding er alles aan doen om met de klant naar een oplossing te zoeken. Eventueel wordt de overeenkomst ongedaan gemaakt en ontvangt de klant vanzelfsprekend de gedane betaling terug.

02.2. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

02.3. SG kan niet aan zijn aanbiedingen en overeenkomsten worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of overeenkomst dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 03 Totstandkoming van de overeenkomst

03.1. Een overeenkomst tussen SG en de klant komt tot stand nadat de klant een bestelling heeft geplaatst, middels het volledig invullen van het bestelformulier op de website van SG; het door de klant vervolgens op bestel icoon klikken op de website van SG; het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn: het doen verwerken van de bestelling van de klant.
Hierop zal door SG op het e-mailadres van de klant een bevestiging (de orderbevestiging) worden gestuurd waarmee SG bevestigt de bestelling van de klant te hebben ontvangen.

03.2. De administratie van SG geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan S4F verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door SG verrichte leveringen. SG erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens. 

Artikel 04 Bestellingen/communicatie
04.1. SG is op geen enkele manier aansprakelijk voor het niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en SG, dan wel tussen SG en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en SG.


Artikel 05 Levering/Verzendtermijnen
05.1. Leveringen/verzendingen vinden alleen plaats naar landen welke op de website van SG is aangegeven of tenzij met SG anders is overeengekomen.

05.2. De verzending vindt plaats maximaal vijf( 5) werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij op de website van SG anders is aangegeven. Deze genoemde tijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.

05.3. Wanneer het overeengekomen tijdstip van verzending, om welke reden dan ook, door SG overschreden wordt, zal SG de klant hier onmiddellijk (via email) van in kennis stellen. In voornoemd geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met SG te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of email) te melden.

05.4. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat SG hem heeft verwittigd. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

05.5. SG behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat de bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden, eventuele extra kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van S4F.

Artikel 06 Risico
06.1. Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor SG. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door SG kunnen worden uitgesloten.


Artikel 07 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
07.1 Klant en SG zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens elkaar indien een van de partijen daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.

07.2. Omstandigheden in de zin van artikel 07.1. zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging (b.v. weersomstandigheden), een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers. Voor zover mogelijk zal SG de klant hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 08 Garantie
08.1. SG garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Deze garantie is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Voor zover sprake is van fabrieksgarantie zal deze bij het betreffende product op de website vermeld worden. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet onverlet.

08.2. Geen garantie wordt verleent indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van SG schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal SG de klant hiervan schriftelijk via e-mail in kennis stellen.

Artikel 09 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
09.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door SG geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

09.2. SG staat er voor in dat eventuele auteursrechten, licentierechten en eigendomsrechten voor zover van toepassing, zijn betaald, hetzij door SG of door de leverancier.

Artikel 10 Afkoelingsperiode
10.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 7 (zeven) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met SG te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

10.2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan SG te melden. De klant dient het product - na overleg met SG - te sturen naar een door SG vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

10.3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met SG ingevolge artikel 10.1. en 10.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal SG deze betalingen binnen 14 (veertien) werkdagen nadat SG het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

10.4. SG behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren. Wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van SG of de leverancier van het product) is beschadigd.

10.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van SG schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal SG de klant hiervan schriftelijk via e-mail in kennis stellen. SG heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.


Artikel 11 Klachten
11.1. Alle klachten in verband met levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door SG serieus in behandeling worden genomen. De klant dient de klacht kenbaar te maken bij de Helpdesk van SG (de gegevens hiervan staan elders vermeld in deze voorwaarden).

11.2. De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

11.3. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 3 (drie) dagen na levering schriftelijk (via fax, brief of email) aan SG te worden gemeld.

11.4. Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen 8 (acht) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn (zie artikel 08) te melden aan SG met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is SG gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.

Artikel 12 Tarieven/prijzen en Betaling
12.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW). Voor elke bestelling wordt een bijdrage in de handeling- en verzendkosten per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of overeengekomen. Deze kosten zijn te vinden onder “verzendkosten” op onze websites.

Artikel 13 Persoonsgegevens
13.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

13.2. Tenzij de klant uitdrukkelijk via het abonneren op de nieuwsbrief heeft aangegeven dat hij op de hoogte gehouden wil worden van updates en diensten van SG, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van SG. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

13.3. SG bewaart geen enkel gegeven met betrekking tot het betalingsverkeer. Ter waarborging van een veilige financiële afhandeling heeft SG het financieel verkeer uit besteed aan E-Deal.

13.4. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door SG over de klant zijn opgenomen in het bestand van SG. De klant is gerechtigd, zonder opgaaf van reden, wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

13.5. Indien de klant aan SG schriftelijk opgave doet van een verzendadres, is SG gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende verzendadres, totdat de klant SG een nieuw verzendadres heeft doorgegeven.

13.6. S4F is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 14 Afdeling Klantenservice van SG
14.1. Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden vindt plaats met SG, afdeling Helpdesk, Sport Gifts bovenbeekstraat 15 6811 CV Arnhem. E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1. Indien de door SG geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van SG jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

15.2.. SG is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade van een gebrekkig artikel.
15.3. Onverminderd het bovenstaande is SG niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en of grove schuld en of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant.

Artikel 16 Geschillen
16.1. De rechter in de vestigingsplaats van SG is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft SG het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17 Toepasselijk recht
17.1. Op elke overeenkomst tussen SG en de consument is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
18.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem.

18.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

18.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Artikel 19 Eigendom van materialen
19.1. De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SG niet worden gedistribueerd, worden aangepast, of geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SG mogen de afbeeldingen op deze website op geen enkele wijze worden gereproduceerd.

 


Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.partyshoparnhem.nl

Privacy is een kwestie van vertrouwen, en wij hechten belang aan uw vertrouwen. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Daarom houden wij ons bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan de wettelijke bepalingen. Wij willen u hier over de door ons geregistreerde en gebruikte gegevens informeren en vragen u hiermee om uw toestemming voor bepaalde vormen van gegevensgebruik. In het eerste deel informeren wij u over de registratie en het gebruik van uw gegevens in het kader van website bezoeken en eventuele bestellingen. Voor zover u ons uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor het commerciële gebruik van gegevens (nieuwsbrief, aanbiedingen van derden, enz.) of voor andere vormen van gegevensgebruik, vindt u in het tweede deel nadere informatie over de reikwijdte hiervan en de bezwaarmogelijkheden. U kunt onze online winkel bezoeken en rondkijken zonder persoonlijke gegevens te hoeven verstrekken, tenzij u uiteraard met gebruikersnaam en wachtwoord inlogt. U kunt dit document afdrukken of opslaan met behulp van de standaardfuncties van uw internetprogramma of browser (bijvoorbeeld door "Bestand" en vervolgens "Opslaan als..." te selecteren).

1. Algemene gegevensregistratie en algemeen gebruik

1.1 Gegevensregistratie en gebruik
a. Bestelling: uw gegevens worden door ons geregistreerd, opgeslagen en verwerkt met het oog op de afwikkeling van uw bestelling en een eventuele latere garantie alsmede met het oog op onze serviceverlening. Bij de afwikkeling van uw bestelling ontvangen de hierbij door ons ingeschakelde dienstverleners (transporteurs, logistieke bedrijven en banken) de noodzakelijke gegevens. Bij de bestelling van producten en diensten hebben wij uw correcte adresgegevens nodig. Uw telefoonnummer wordt slechts gebruikt bij vragen. Uw e‑mailadres hebben wij nodig om de ontvangst van uw bestelling te kunnen bevestigen en met u te kunnen communiceren. Wij gebruiken het bovendien ter identificatie (klantlogin). Verder ontvangt u via dit adres een orderbevestiging.
b. Klantlogin: uw concrete bestelgegevens worden door ons weliswaar opgeslagen, maar kunnen om veiligheidsredenen niet rechtstreeks bij ons worden opgevraagd. Iedere klant die zich hiertoe registreert, krijgt van ons echter direct toegang middels een wachtwoord. Hiermee kunt u gegevens over door u geplaatste, openstaande en onlangs verzonden bestellingen raadplegen alsmede uw adres‑ en bankgegevens en de nieuwsbrief beheren. De klant verplicht zich de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan onbevoegde derden ter beschikking te stellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van wachtwoorden, tenzij het misbruik aan ons is toe te rekenen.
c. Reclamedoeleinden: wij gebruiken uw gegevens voor reclamedoeleinden, d.w.z. voor informatie over producten uit ons aanbod. Wij maken hierbij slechts gebruik van e‑mailreclame, voor zover dit wettelijk is toegestaan of voor zover u ons hiertoe uitdrukkelijk heeft gemachtigd.
d. Overige gegevensregistratie en overig gebruik: Websitebezoek en nieuwsbrief: wanneer u onze website bezoekt (ook wanneer dit bijvoorbeeld via een link in een nieuwsbrief gebeurt), worden bepaalde gegevens geregistreerd en opgeslagen. Met het oog op de veiligheid van het systeem wordt bijvoorbeeld tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van de computer opgeslagen waarvan de aanvraag afkomstig is. Deze gegevens worden uiterlijk na zeven dagen weer gewist. Ook eventueel ingevoerde gegevens, de datum van de aanvraag, de http-antwoordcode, de website vanwaar de computer op onze website komt en tot slot de verzonden datahoeveelheid (bytes) worden geregistreerd en opgeslagen. Analyses van het gebruiksgedrag vinden uitsluitend geanonimiseerd plaats (bijvoorbeeld: een bepaald bericht is door 45% van de lezers van de nieuwsbrief opgevraagd). Hierdoor zijn wij in staat ons informatieaanbod op de interesses van de lezers af te stemmen. Voor de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van het "double opt‑in"-principe. Dit houdt in dat wij u pas een nieuwsbrief toesturen wanneer u in onze e‑mailbevestiging door het aanklikken van een link bevestigt dat wij de nieuwsbriefservice moeten activeren. Uiteraard gebruiken wij uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.
e. Markt-en klanttevredenheid onderzoek: Uw gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor ons markt- en klanttevredenheid onderzoek. Vanzelfsprekend gebruiken wij deze data anoniem en voor statistische doeleinden van de onderneming Partyshop Arnhem. U kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Graag attenderen wij u er ook op dat uw antwoorden niet aan derde verspreid worden of openbaar worden gemaakt. De invoer van uw e-mailadres is uitsluitend nodig wanneer u aan een winactie deelneemt. Wij zullen uw antwoorden nooit samen met uw e-mailadres opslaan.

1.2 Cookies
Voor een bezoek aan onze website is het accepteren van cookies niet verplicht. Wij willen u er echter op wijzen dat het gebruik van de functie winkelmandje en het bestellen van producten alleen mogelijk is wanneer cookies worden geaccepteerd.

Wat zijn cookies?
Cookies en Flash-cookies zijn kleine bestandjes, die door middel van uw browser op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens met ons systeem uitwisselen. In principe is sprake van twee verschillende soorten cookies, de zgn. sessie-cookies, die worden gewist zodra u uw browser sluit en tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere tijd of onbeperkt op uw computer worden opgeslagen. Het opslaan van instellingen en gegevens helpt ons, onze website en onze aanbiedingen op uw wensen af te stemmen en het gebruik voor u gemakkelijker te maken, bijv. omdat bepaalde gegevens van u zodanig worden opgeslagen, dat u ze bij elk volgende bezoek niet steeds weer hoeft in te voeren.

Welke cookies worden door Partyshop Arnhem gebruikt?
De meeste door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie (einde van de sessie) automatisch weer van uw harde schijf verwijderd (vandaar de naam sessie-cookies). Sessie-cookies zijn bijvoorbeeld nodig om u via meerdere pagina's de functie winkelmandje te kunnen aanbieden. Bovendien gebruiken wij ook cookies, die bij u op de harde schijf blijven staan. Bij een volgend bezoek wordt dan automatisch herkend, dat u onze website reeds eerder hebt bezocht en welke gegevens u hebt ingevoerd en welke instellingen uw voorkeur genieten. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en worden na een vooraf ingestelde tijd automatisch verwijderd. Deze cookies zijn met name bedoeld om ons aanbod gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat er speciaal op uw interesses afgestemde informatie op de pagina wordt weergegeven. Het enige doel van deze cookies is om ons aanbod zo goed mogelijk op uw wensen als klant af te stemmen en het surfen op onze pagina's zo comfortabel mogelijk te maken.

Welke gegevens worden in de cookies opgeslagen?
De door Partyshop Arnhem gebruikte cookies zullen geen privacygerelateerde gegevens opslaan. De door ons gebruikte cookies kunnen daarmee niet aan een bepaalde persoon en dus ook niet aan u worden gekoppeld. Wanneer cookies worden geaccepteerd krijgen deze een identificatienummer. Op geen enkel moment zal het mogelijk zijn dat uw privacygerelateerde gegevens aan dit identificatienummer worden gekoppeld. Uw naam, uw IP-adres of vergelijkbare gegevens, die een koppeling van de cookies met uw persoon mogelijk zouden maken, worden op geen enkel moment opgeslagen. Op basis van de cookie-technologie krijgen wij uitsluitend anonieme informatie, bijv. over de pagina's van onze shop die werden bezocht en de producten die werden bekeken enz.

Wat is Onsite Targeting?
Cookies en Flash-cookies zijn kleine bestandjes, die door middel van uw browser op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens met ons systeem uitwisselen. In principe is sprake van twee verschillende soorten cookies, de zgn. sessie-cookies, die worden gewist zodra u uw browser sluit en tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere tijd of onbeperkt op uw computer worden opgeslagen. Het opslaan van instellingen en gegevens helpt ons, onze website en onze aanbiedingen op uw wensen af te stemmen en het gebruik voor u gemakkelijker te maken, bijv. omdat bepaalde gegevens van u zodanig worden opgeslagen, dat u ze bij elk volgende bezoek niet steeds weer hoeft in te voeren.

Zijn er ook cookies van derden (zgn. Third-Party-Cookies)?
Partyshop Arnhem maakt gebruik van de diensten van enkele reclamepartners, die ons helpen om het internetaanbod en de Zalando-website voor u interessanter te maken. Daarom worden tijdens een bezoek aan de Zalando-website ook cookies van partners op uw harde schijf opgeslagen. Hierbij gaat het om tijdelijke/permanente cookies, die na een vooraf ingestelde tijd automatisch van uw harde schijf worden verwijderd. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 14 dagen tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en worden na een vooraf ingestelde tijd automatisch verwijderd. Ook de cookies van onze partners bevatten geen privacygerelateerde gegevens. Er worden slechts onder een user-ID pseudoniem gegevens opgeslagen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gegevens zoals welke producten u hebt bekeken, of u iets hebt gekocht, naar welke producten werd gezocht enz. Deze pseudonieme gegevens worden op geen enkel moment aan uw privacygerelateerde gegevens gekoppeld. Ze hebben uitsluitend ten doel om onze reclamepartners de mogelijkheid te geven om u reclame aan te bieden waarin u ook daadwerkelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn.

Re-Targeting
Wij maken voor onze website gebruik van zgn. Re-Targeting-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om het internetaanbod voor u nog interessanter te maken. Met deze techniek is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse voor onze shop en producten hebben getoond, op de websites van onze partners reclame-uitingen aan te bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde, interessegerelateerde reclame-uitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame-uitingen die deze relatie niet hebben. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina's van onze partners gebeurt op basis van een cookie-technologie en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame gebeurt volledig anoniem. Er worden geen privacygerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacygerelateerde gegevens gekoppeld.

Akkoordverklaring

Ik ga akkoord met het gebruik van zgn. cookies en dat daarmee mijn gebruiksgegevens verzameld, opgeslagen en gebruikt worden. Bovendien ga ik ermee akkoord dat mijn gegevens ook na de browsersessie opgeslagen blijven en bijv. tijdens mijn volgende sessie aan de website opnieuw geopend kunnen worden. Deze akkoordverklaring kan ik op ieder willekeurig moment herroepen door in mijn browserinstellingen het gebruik van cookies te weigeren.

Hoe kan ik voorkomen dat de cookies worden opgeslagen?
In uw browser kunt u instellen dat cookies uitsluitend kunnen worden geaccepteerd wanneer u daarvoor toestemming geeft. Wanneer u uitsluitend de Partyshop Arnhem -cookies wilt accepteren, maar niet die van onze dienstverleners en partners (derden), kunt u de instelling "Cookies van derden accepteren" in uw browser uitschakelen (Firefox) of onder de instelling Indirecte cookies de mogelijkheid Blokkeren aanvinken (Explorer 8).
In de meeste gevallen zal door middel van de help-functie in de menubalk van uw browser worden aangegeven hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en reeds opgeslagen cookies kunt uitschakelen.
Bij een gezamenlijk gebruik van computers die zo zijn ingesteld dat het opslaan van cookies en Flash-cookies is geaccepteerd, raden wij u aan om u na beëindiging van de sessies altijd volledig af te melden.
Deze website maakt bovendien gebruik van Google Analytics, een dienst van Google, Inc. (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van ons internetaanbod mogelijk is. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google onderschrijft de "US Safe Harbor principles" en is aangemeld bij het "Safe Harbor"-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel (US Department of Commerce). Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en overige diensten op het gebied van website‑ en internetgebruik aan ons te leveren. Google verstrekt deze informatie eventueel ook aan derden voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google combineert uw IP-adres in geen geval met andere gegevens van Google. Door middel van de desbetreffende instelling in uw browsersoftware kunt u verhinderen dat cookies worden geïnstalleerd; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat de over u geregistreerde gegevens door Google worden verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

1.3 Log-bestanden
Iedere keer dat u op de pagina's van Partyshop Arnhem bent worden door de desbetreffende browser gebruiksgegevens naar ons systeem gestuurd en in protocolbestanden, de zgn. server-logfiles, opgeslagen. De daarbij opgeslagen gegevensrecords bevatten onderstaande gegevens: datum en tijd van het openen van de pagina, de naam van de geopende pagina, IP-adres, referrer-URL (de herkomst-URL, van waaruit u op de Partyshop Arnhem -website terecht bent gekomen), de verstuurde hoeveelheid gegevens, alsmede informatie over het product en de versie van de gebruikte browser.
De IP-adressen van de gebruikers worden na beëindiging van de sessie verwijderd of geanonimiseerd. Tijdens het anonimiseren worden de IP-adressen zodanig gewijzigd, dat de afzonderlijke gegevens met betrekking tot persoonlijke of zakelijke relaties niet meer of uitsluitend tegen een onevenredige grote inspanning aan tijd, kosten en arbeidskrachten terug kunnen worden gevoerd tot een bepaalde of aanwijsbare natuurlijke persoon.
Deze logfile-records analyseren wij in anonieme vorm, zodat wij ons aanbod en de Partyshop Arnhem -shop verder kunnen verbeteren en gebruikersvriendelijker kunnen vormgeven, fouten sneller kunnen opsporen en verhelpen en de servercapaciteit kunnen regelen. Zo kunnen wij bijv. reconstrueren op welk moment de Partyshop Arnhem -shop de meeste bezoekers trekt. Wij stemmen onze datavolumes daarop af, zodat u zo snel mogelijk toegang tot ons shop heeft en uw aankopen kunt doen. Bovendien kunnen wij door middel van een analyse van de protocolbestanden eventuele fouten in de Partyshop Arnhem -shop sneller herkennen en verhelpen.
Ik ga ermee akkoord dat Partyshop Arnhem de in de zgn. protocolbestanden opgeslagen gegevens analyseert, om de Partyshop Arnhem -shop en het gebruik daarvan te optimaliseren.

1.4 Veilige gegevensoverdracht
Uw persoonlijke gegevens worden door ons veilig en versleuteld verzonden. Dit geldt zowel voor uw bestelling als voor de klantlogin. Hierbij maken wij gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Niemand kan weliswaar absolute veiligheid garanderen, maar wij beschermen onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

2. Uitdrukkelijke toestemming
In dit deel van de privacy‑ en gebruiksvoorwaarden vindt u de inhoud en reikwijdte van verschillende vormen van uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van uw gegevens die u op vrijwillige basis aan ons kunt verlenen en te allen tijde kunt herroepen.

2.1 Door u bestelde nieuwsbrief
Via onze nieuwsbrief ontvangt u te allen tijde opzegbare informatie over aantrekkelijke aanbiedingen. Gelieve ook bij bestellingen via de nieuwsbrief nadere persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam) te vermelden zodat wij u kunnen aanspreken. Natuurlijk kunt u ook anoniem contact met ons opnemen of onze nieuwsbrief anoniem resp. onder een pseudoniem (bijvoorbeeld met een freemailadres dat uw naam niet verraadt) ontvangen. Gegevens die wij in het kader van de analyse van nieuwsbrieven ontvangen, gebruiken wij om onze diensten te personaliseren en optimaal op de interesses en voorkeuren van de gebruiker af te stemmen alsmede voor reclame en marktonderzoek. De gegevens worden door ons opgeslagen voor archivering en voor herhaald gebruik voor de genoemde doeleinden.

2.2 Prijsvragen
Bij eventuele prijsvragen maken wij gebruik van de gegevens om de winnaars te informeren en reclame voor onze aanbiedingen te maken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u eventueel in onze deelnamevoorwaarden behorend bij de desbetreffende prijsvraag.

2.3 Toestemming voor de kredietwaardigheidsbeoordeling
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij de keuze van de betalingswijze, moeten wij u en onszelf tegen misbruik beschermen. Daarom verstrekken wij de voor een kredietwaardigheidsbeoordeling noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) aan de firma Exprian Nederland BV Verheeskade 25 2521 BE Den Haag, die op basis van wiskundig-statistische methoden de desbetreffende beoordeling uitvoert. Wij gebruiken de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van betalingsverzuim (hierna: "waarschijnlijkheidswaarde") voor een gefundeerde beslissing over de voor u geldende betalingscondities. Mochten wij op grond van de gemaakte afweging en de berekende waarschijnlijkheidswaarde weigeren vooraf te leveren, dan delen wij dit onder vermelding van de belangrijkste redenen aan u mee. Vanzelfsprekend kunt u uw standpunt met betrekking tot de meegedeelde beslissing aan ons kenbaar maken, waarna wij een en ander nogmaals zullen beoordelen. Voor zover wettelijk toegestaan, behouden wij ons bovendien het recht voor bij schending van de overeenkomst gegevens aan informatiebureaus te verstrekken en vorderingen via een incassobureau in te vorderen. De informatiebureaus gebruiken dergelijke gegevens op hun beurt naar redelijkheid voor inlichtingen over de kredietwaardigheid. Bij de verstrekking van inlichtingen kan het informatiebureau aanvullend een op basis van haar gegevensbestand berekende waarschijnlijkheidswaarde ter beoordeling van het kredietrisico aan haar contractpartners meedelen (ratingmethode).

2.4 Inhoud van de toestemming
U heeft ons ‑ voor zover van toepassing ‑ uitdrukkelijk onderstaande toestemming verleend en wij hebben uw toestemming geregistreerd. Wij zijn verplicht de inhoud van de toestemming te allen tijde op afroep beschikbaar te houden. U kunt de door u eenmaal verleende toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen. Aanmelding voor de nieuwsbrief
Ik wil de gratis nieuwsbrief van Partyshop Arnhem ontvangen. Opzegging is te allen tijde eenvoudig mogelijk door een e‑mail zonder formele vereisten te sturen naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door op de "afmeldlink" te klikken die in elke nieuwsbrief is opgenomen. Permanente cookies
Ik stem ermee in dat mijn gebruikersnaam en wachtwoord ook na het einde van een browsersessie in de vorm van cookies worden opgeslagen en bij volgende bezoeken kunnen worden opgeroepen. Deze cookies worden gebruikt om mij met mijn gebruikersnaam te begroeten en besparen mij bij volgende bestellingen het opnieuw invoeren van mijn wachtwoord. Deze toestemming kan ik te allen tijde voor de toekomst herroepen door het accepteren van cookies in mijn browserinstellingen te deactiveren. Toestemming voor de kredietwaardigheidsbeoordeling
Ik stem ermee in dat Partyshop Arnhem de voor een kredietwaardigheidsbeoordeling noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder mijn adresgegevens) aan de firma Exprian Nederland BV Verheeskade 25 2521 BE Den Haag verstrekt zodat deze op basis van wiskundig-statistische methoden ten behoeve van Partyshop Arnhem een waarschijnlijkheidswaarde berekent in het kader van de kredietwaardigheidsbeoordeling. Gedetailleerde informatie over de werkwijze van de firma Exprian Nederland BV vind ik op http://www.experian.nl/.

3. Rechten van de betrokkene

3.1 Recht op informatie en overige rechten
Volgens toepasselijke privacywetgeving kunnen onze klanten verzoeken om inzage in de over hun opgeslagen gegevens alsmede ‑ voor zover van toepassing ‑ verzoeken hun persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van uw gegevens in het kader van de kredietwaardigheidsbeoordeling verstrekken wij u op verzoek per geval algemeen begrijpelijke en inzichtelijke inlichtingen over:
- de in de laatste zes maanden voor ontvangst van het verzoek om informatie berekende of voor de eerste maal opgeslagen waarschijnlijkheidswaarden;
- de aard van de bij de berekening van de waarschijnlijkheidswaarden gebruikte gegevens; en
- de totstandkoming en betekenis van de waarschijnlijkheidswaarden, per geval en in een algemeen begrijpelijke vorm.
Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Om te garanderen dat persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt, wendt u zich a.u.b. met een schriftelijk verzoek onder duidelijke vermelding van uw persoon tot:

Postadres:

Bovenbeekstraat 15
6811 CV Arnhem

Telefoon :026-3892248

Onze openingstijden zijn:
Maandag - 13:00 - 17:30
Dinsdag - 10:00 - 17:30
Woensdag - 10:00 - 17:30
Donderdag - 10:00 - 21:00
Vrijdag - 10:00 - 17:30
Zaterdag - 10:00 - 17:00

Bezoekadres:
Bovenbeekstraat 15
6811 CV Arnhem

3.2 Mogelijkheid van herroeping en bezwaar
U kunt te allen tijde hetzij in het algemeen, hetzij in verband met bepaalde maatregelen bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens voor direct marketing doeleinden en marktonderzoek of tegen de kredietwaardigheidsbeoordeling. In het bijzonder kunt u – kosteloos via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - bezwaar maken tegen de verdere toezending van de nieuwsbrief of tegen overige e‑mailreclame. Hiertoe volstaat een schriftelijke mededeling (bijvoorbeeld via e‑mail, per fax of per brief). Vanzelfsprekend vindt u in iedere nieuwsbrief alsmede in overige e‑mailreclame ook een afmeldlink. De mogelijkheid van herroeping geldt tevens voor de toestemming voor de kredietwaardigheidsbeoordeling of overige vormen van uitdrukkelijke gegevensverstrekking. Hiertoe wendt u zich eenvoudig tot bovenstaand contactadres.

Partyshop Arnhem


1.1          Het Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

1.2.1          Geldigheidsduur aanbod

 1. Op het aanbod van de artikelen welke via de website, www.partyshoparnhem.nl kunnen worden verkregen zit een beperkte geldigheidsduur, deze duur bedraagt maximaal één maand .
 2. De overeenkomsten tussen de partijen; Partsyshop Arnhem en de consument hebben een beperkte looptijd van twee weken.
 3. Bij het aangaan van de overeenkomst voor meer dan één maand dan zal deze stilzwijgend worden voortgezet zolang de consument niet voor het einde van de af gesproken termijn te kennen heeft gegeven de oorspronkelijke overeenkomst niet te willen voortzetten. In dat geval wordt de overeenkomst van onbepaalde duur met een opzegtermijn van maximaal een maand.

Informatie Disclaimer
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

SG spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin SG als portal fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan SG niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. SG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

SG bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van SG worden gehost. SG is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. SG geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, prijzen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kan je mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Our Services

Our Servicepoint

Bij Sport Gifts kun je eventueel ook zelf de bestelling op komen halen bij het Servicepoint. Het Servicepoint is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur.

Klik hier voor de routebeschrijving

 

Contact Us

Sport Gifts
Bovenbeekstraat 15
6811 CV Arnhem

Telefoon :026-3892248

Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09094136

BTW nummer Sport Gifts V.O.F NL805691054B01

Onze openingstijden zijn:
Maandag - Gesloten
Dinsdag - 10:00 - 17:30
Woensdag - 10:00 - 17:30
Donderdag - 10:00 - 21:00
Vrijdag - 10:00 - 17:30
Zaterdag - 10:00 - 17:00